pondělí 28. ledna 2013

Jednostranné zvýšení nájemného za pronájem bytu

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.1.2012, sp. zn. 26 Cdo 2654/2010

Nejvyšší soud řešil poprvé ve své rozhodovací praxi otázku, kdy počíná a končí běžet lhůta nájemce na podání žaloby na neplatnost jednostranného zvýšení nájemného pronajímatelem podle § 3 odst. 3 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Připomeňme, že pronajímatelé bytů v Praze, v obcích ve Středočeském kraji s počtem obyvatel nad 10 000, v Brně, Plzni, Olomouci, Zlín a dalších krajských městech kromě Ostravy a Ústí nad Labem (viz výčet v § 3 odst. 1 zákona) mají právo do 31.12.2012 jednostranně zvýšit nájemné za nájem bytu.

Soud dovodil, že k zachování lhůty nájemce musí soudu doručit žalobu na neplatnost jednostranného zvýšení nájemného do dne, který je v oznámení o zvýšení nájemného zaslaného pronajímatelem, uveden jako den vzniku povinnosti platit zvýšené nájemné. Pokud v tomto oznámení takový den není uveden, pak běh lhůty pro podání žaloby nemůže skončit před prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí tří kalendářních měsíců od doručení oznámení o zvýšení nájemného nájemci (např. při doručení oznámení nájemci 21. února lhůta k podání žaloby skončí k 31. květnu).

Žádné komentáře:

Okomentovat