čtvrtek 17. ledna 2013

Nájem nebytových prostor mezi podnikateli a úroky z prodlení

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.1.2012, sp. zn. 31 Cdo 660/2010

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR se odchýlil od předchozího právního názoru Nejvyššího soudu ČR vyjádřeného dne 26.5.2008 v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 2181/2007 a uvedl, že pokud se týká smlouva o nájmu nebytových prostor – s přihlédnutím ke všem okolnostem jejího uzavření - podnikatelské činnosti smluvních stran, podléhá smlouva co do zvláštních ustanovení režimu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a ve všem ostatním platí obecná ustanovení pro obchodní závazkové vztahy v obchodním zákoníku, tedy včetně možnosti dohodnout si smluvně sazbu úroků z prodlení odlišnou od zákonné úpravy platné pro občanskoprávní vztahy.

Žádné komentáře:

Okomentovat