čtvrtek 7. března 2013

K omezení odpovědnosti prodávajícího za vady nemovitosti

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012, sp. zn. 33 Cdo 1430/2010

Nejvyšší soud se zabýval přípustností doložky o prodeji nemovitosti tzv. jak stojí a leží, která vylučuje odpovědnosti prodávajícího za vady prodávané nemovitosti. V předmětném případě žalovaný prodal žalobci dům kupní smlouvou obsahující tuto doložku. Žalobce při zahájení rekonstrukčních prací zjistil, že v zazděné místnosti suterénu domu byly umístěny sudy s nebezpečným odpadem. Žalobce tuto vadu žalovanému vytkl a žádal odstranění sudů nebo případnou slevu ze zaplacené kupní ceny. Žalovaný takové nároky odmítl uspokojit s poukazem na výše uvedenou doložku.

Nejvyšší soud rozhodl, že taková doložka v kupní smlouvě na nemovitost je nepřípustná a tudíž neplatná. Doložku jak stojí a leží lze totiž použít pouze v případě, že se převádí věci vymezené nikoliv údajem o jednotlivých konkrétních věcech (jako je tomu při převodu nemovitostí), nýbrž za použití jiných údajů, např. uvedením místa, kde se nacházejí (např. všechny věci nacházející se v kůlně rodinného domu), a z povahy smlouvy vyplývá, že za vady tímto způsobem přenechaných věcí se neodpovídá.

Nejvyšší soud uzavřel, že umožnění převodu věcí určených individuálně (např. nemovitost, automobil) nebo druhově (např. uhlí, písek) s doložkou jak stojí a leží by odporovalo smyslu zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci a výrazně by znevýhodňovalo kupujícího, neboť by nemohl uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za vady.

Žádné komentáře:

Okomentovat