pondělí 4. března 2013

Nabývání majetku manželi se zúženým společným jměním manželů

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012, sp. zn. 22 Cdo 3541/2009

Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce nabývání majetku do společného jmění (SJM) těch manželů, kteří mají smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upraven rozsah svého SJM odlišně od zákona, tedy zúžen nebo rozšířen. V konkrétním případě měli manželé uzavřenou smlouvu o zúžení rozsahu SJM tak, že manželka se stává vlastníkem veškerého nemovitého majetku. Manželé nabyli pozemek na základě kupní smlouvy, kterou s prodávajícím uzavřeli oba manželé. Sporným se později mezi manželi stalo, zda se vlastníkem nabytého pozemku stala výlučně manželka s ohledem na výše uvedenou smlouvu o zúžení SJM, anebo pozemek spadal do SJM manželů s ohledem na uzavřenou kupní smlouvu.

Nejvyšší soud zformuloval názor, že pokud je smlouva o zúžení (nebo rozšíření) SJM platná a účinná, nahrazuje tím zákonnou úpravu nabývání majetku do SJM manželů. Poté, co se stane taková smlouva účinnou, se od ní účastníci nemohou odchýlit pouhým společným projevem vůle, např. tedy konkrétně nabýt věc do SJM smlouvou uzavřenou oběma manželi, ačkoli podle smlouvy o zúžení SJM má taková věc patřit do výlučného vlastnictví jednoho z nich. Aby to bylo možné, museli by účastníci nejdříve uzavřít smlouvu o rozšíření zúženého SJM, která by takové nabytí umožnila. Podle názoru soudu smlouva, která vyžaduje formu notářského zápisu, může být platně změněna smlouvou mající opět formu notářského zápisu, není tedy možné ji měnit jakýmkoliv jiným společným projevem vůle, který nemá formu notářského zápisu.

Jestliže tudíž takovou smlouvu o zúžení SJM před koupí předmětného pozemku manželé neuzavřeli, nemohli jej nabýt do SJM. V tomto případě dal tedy soud za pravdu manželce, která podle znění uzavřené smlouvy o zúžení SJM nabyla pozemek do svého výlučného vlastnictví, ač byli v kupní smlouvě uvedeni jako kupující oba manželé.

Žádné komentáře:

Okomentovat