čtvrtek 28. března 2013

Platnost souhlasného prohlášení otcovství k dítěti

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.4.2012, sp. zn. 30 Cdo 3430/2011

Nejvyšší soud ČR se zabýval platností souhlasného prohlášení otcovství k dítěti, při němž matka i prohlášení činící muž věděli, že muž nemůže být biologickým otcem dítěte.

Nejvyšší soud ČR dospěl k názoru, že takové prohlášení může být absolutně neplatné pro obcházení ustanovení zákona o rodině upravujícím osvojení (adopci). Soud sice uvedl, že jakkoliv není v praxi vyloučeno, aby souhlasné prohlášení otcovství učinil i muž, který není jeho biologickým otcem, slouží tento institut v první řadě k uvedení biologického otcovství do souladu se stavem právním. Ustanovení § 52 odst. 1 zákona o rodině upravujícím souhlasné prohlášení otcovství k dítěti totiž vychází z premisy, že toto prohlášení činí biologický otec, kterému současně nesvědčí první domněnka otcovství (tj. není manžel matky). K „uznání“ cizího (nebiologického) dítěte za vlastní, pak slouží institut osvojení (adopce).

Při posuzování platnosti prohlášení je však třeba vzít do úvahu, zda je takové prohlášení v rozporu se zájmem dítěte. Ne každé souhlasné prohlášení rodičů, u něhož muž i matka dítěte věděli, že prohlášení činí muž, který nemůže být biologickým otcem, nezbytně nutně obchází zákon. Takto by však bylo třeba hodnotit např. prohlášení muže, který si je vědom skutečnosti, že otcem být nemůže, o svém otcovství k cizinci, a to nezřídka i zletilému, který v matričních dokladech nemá zapsaného otce, popř. pouze fiktivního otce (např. u příslušníků států bývalého Sovětského svazu). V těchto případech jde evidentně o neplatný právní úkon, který obchází zákon, neboť účelem takového prohlášení je zajistit cizinci státní občanství České republiky. Vliv na posouzení platnosti může mít rovněž zjištění, zda v době učinění souhlasného prohlášení otcovství, muž o dítě projevoval zájem, zda souhlasné prohlášení rodičů sledovalo vyloučení biologického otce z výkonu jeho práva na rodinný život apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat