pondělí 29. dubna 2013

Příslušnost cizozemských soudů ve spotřebitelských sporech

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.7.2012, sp. zn. 28 Nd 195/2012

Nejvyšší soud ČR řešil případ, zda je pro projednání žaloby příslušný český soud v případě, že česká banka žaluje slovenského státního příslušníka s trvalým pobytem ve Slovenské republice. Česká banka tohoto dlužníka zažalovala pro neplacení poskytnutého úvěru u českého soudu. Podle evropského nařízení č. 44/2001 sice spotřebitel má být žalován v soudu státu, v němž má bydliště, avšak nařízení umožňuje, aby příslušnost soudu jiného členského státu Evropské unie, než ve kterém se nachází bydliště spotřebitele, byla dána tehdy, pokud se spotřebitel i pouhým konkludentním jednáním (tj. ve formě účasti na řízení při současném nezpochybnění příslušnosti takového soudu) podřídí jurisdikci tohoto jiného členského státu Evropské unie.

V daném případě dlužník s bydlištěm ve Slovenské republice odeslal odpověď na výzvu k vyjádření k žalobě zaslané českým soudem, aniž by však ve své odpovědi žádným způsobem zpochybnil příslušnost českého soudu. Tím se podřídil jeho pravomoci, a tak spor mohl být věcně projednán českým soudem.

Žádné komentáře:

Okomentovat