pátek 31. května 2013

Forma pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2012, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011

Nejvyšší soud ČR se vyjádřil k otázce, jakou formou může zaměstnavatel (resp. nadřízený ostatních zaměstnanců) udělovat pro podřízené zaměstnance závazné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci. Podle soudu je nutné pouze, aby byl pokyn dostatečně konkrétní a právní závaznost má proto má proto jakýkoli výslovný pokyn, ať je již učiněn písemně, nebo ústně, bez ohledu na svoji expresívnost, anebo na to, do jaké míry odpovídá jeho obsah pravidlům společenských konvencí. Korektním pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci proto mohl být v soudem posuzovaném případě shledán ústní pokyn nadřízeného zaměstnance vůči svým podřízeným tohoto znění: „kurva, nelezte tam na ty světlíky, můžete sletět“, neboť tím stanoví pro podřízené závazný způsob chování a vysvětluje důvod svého pokynu. Je samozřejmé, že pokyn má být vydán předem, nikoliv až ve chvíli, kdy již nějaký úrazový děj probíhá; není však na závadu, je-li vydán ve chvíli, kdy nebezpečí může hrozit, a smyslem pokynu je tomuto nebezpečí předejít. Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci proto nelze chápat jen jako nějaké formalizované abstraktní poučování o pravidlech chování v situacích, které teoreticky mohou (ale nemusí) v budoucnu nastat, nýbrž také jako praktickou reakci, jejímž smyslem je usměrnit jednání podřízených tak, aby se vyhnuli možnému nebezpečí, které by v průběhu výkonu práce při jiném způsobu chování mohlo jinak reálně hrozit.

Žádné komentáře:

Okomentovat