čtvrtek 9. května 2013

Hrazení víceprací bez uzavřené smlouvy o dílo

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.7.2012, sp. zn. 23 Cdo 3798/2009

Nejvyšší soud ČR opět potvrdil svoje předchozí rozhodnutí, podle kterých zhotovitel nemá právo na úhradu víceprací či vydání bezdůvodného obohacení spočívajícího v hodnotě těchto prací za předpokladu, že se smluvní strany nedohodnou na změně uzavřené smlouvy o dílo, ve které vícepráce promítnou. V takovém případě se totiž jedná o plnění nikoliv bez právního důvodu (tedy bezdůvodné obohacení), ale o plnění na základě smlouvy o dílo, u něhož pouze nebyly splněny podmínky pro úhradu těchto prací. Soud vychází z ustanovení § 549 odst. 2 obchodního zákoníku, podle kterého dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně díla a nesjednají-li její důsledky na výši ceny, je objednatel povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla. Podle soudu je však pro aplikaci tohoto ustanovení nezbytné, aby se strany dohodly na změně smlouvy.

Žádné komentáře:

Okomentovat