pondělí 6. května 2013

Novela stavebního zákona

Dne 22.10. 2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. Stavební zákon. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších změn tohoto zákona, která se dotýká například povolování staveb, institutu autorizovaného inspektora nebo zvyšování správních poplatků.

Účelem této novely je zjednodušení a snížení administrativy v rámci vydávání stavebního povolení a v oblasti územního plánování. Tomu by měl napomoci přenos některých pravomocí z obecných stavebních úřadů na obecné stavební úřady obcí s rozšířenou působností.

Návrh zákona rozšiřuje okruh staveb, na které se nebude vyžadovat územní rozhodnutí ani územní souhlas. Jedná se například o stavby na pozemcích rodinných domů jako je bazén, skleník, výměna technické infrastruktury nebo jednopodlažní nadzemní stavby.

Novela také více zprůhledňuje činnost tzv. autorizovaných inspektorů. Certifikát, který vydá autorizovaný inspektor, bude muset být zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 30 dnů tak, aby kdokoli mohl zjistit, že se bude stavba na území obce realizovat. Inspektor bude muset projednat záměr se všemi účastníky řízení. Ti se budou moci nově proti rozhodnutí autorizovaného inspektora odvolat.

Předpis mění také čtrnáct dalších zákonů. Mezi nimi je i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde se zvyšují některé poplatky za stavební povolení. Například poplatek za stavební povolení pro bytový dům s nejvýše třemi byty se zvyšuje z 300 korun na 1000 korun, poplatek za stavební povolení pro dům s více než třemi byty se zvyšuje z 1000 korun na 5000 korun.

Novela nabyla účinnosti dne 1.1.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat