sobota 5. října 2013

Nový zákon o Katastru nemovitostí

Dne 23.8.2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zcela nový zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (tzv. katastrální zákon). Jedná se o jeden z mnoha zákonů provádějící zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který nabude účinnosti dne 1.1.2014. Nový zákon se vypořádává s mnohými změnami, které Nový občanský zákoník přináší, ať už se jedná o novou terminologii, nebo o zcela nové instituty. Jen pro představu lze dodat, že Nový občanský zákoník přináší 15 zcela nových věcných práv, která se budou zapisovat do Katastru nemovitostí. Nejdůležitější změny jsou uvedeny v následujících bodech.

  1. Nový zákon zavádí důslednou úpravu zásady materiální publicity. V důsledku uplatnění této zásady bude nově chráněna dobrá víra v pravdivost a úplnost zápisů právních vztahů v katastru. Od okamžiku zapsání práva k nemovitosti se má za to, že všichni vědí, kdo je vlastníkem, případně jaká práva jsou s nemovitostí spojena a zároveň budou v dobré víře, že evidovaný stav odpovídá skutečnosti. Tato zásada se uplatňovala již dnes, ale díky špatné úpravě ve starém zákoně často docházelo k soudním  sporům týkajícím se pravdivosti a správnosti zápisu.
  2. Další zásadou, kterou nový katastrální zákon zcela zásadně mění, je zásada priority, jež se v současnosti uplatňuje pouze formálně. Podle nového občanského zákoníku platí, že pro pořadí je rozhodující doba podání návrhu na zápis práva a práva zapsaná na základě návrhů podaných v téže době mají stejné pořadí. Nový katastrální zákon však dobu podání dále specifikuje a právní účinky vkladu přiznává již k okamžiku, kdy byl návrh na zápis doručen katastrálnímu úřadu. Okamžik bude v souladu s ustanovením správního řádu měřen na den, hodinu a minutu (na rozdíl od dnešní právní úpravy, kdy právní účinky připadají na den podání návrhu). Budou-li mít dva návrhy na zápis stejné pořadí, použije se rovněž ustanovení správního řádu řešící případ, kdy předstih žádosti nelze určit, a pořadí těchto žádostí bude stanoveno losem.
  3. Změny se dočká i zásada intabulace (zásada, která upravuje, že změny v právech k nemovitostem zapsaných v katastru nemovitostí jsou účinné až  zápisem těchto změn v katastru nemovitostí a ne již účinností smluv, na základě kterých se tato práva mění např. kupní smlouvou k pozemku). Nově se všechna věcná práva budou do katastru zapisovat výlučně vkladem, jako tomu bylo i v minulosti u pozemkových knih. Uvedenou změnou odpadnou mnohé spory o to, který způsob zápisu (vklad či záznam) se má na daný případ použít, tzn., vkladem se budou nově zapisovat nejen práva k nemovitostem ze smluv, ale i práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, na základě rozhodnutí, příklepem licitátora na veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem nebo zpracováním.
  4. Nad rámec požadavků stanovených správním řádem bude zvýšena informovanost účastníků vkladového  řízení. Podle § 18 odst. 1 kat.zák. katastrální úřad povolí vklad nejdříve po uplynutí 20 dnů od odeslání informace vlastníku nemovitosti nebo jiného  oprávněného, jehož se změna práv dotýká. Tato úprava v některých případech povede i k prodloužení řízení. O provedeném vkladu pak bude zasíláno vyrozumění, a to těm osobám, které vkladem právo pozbývají nebo jejichž právo se vkladem omezuje. Vyrozumění bude mít podobu výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého bude patrné, jaký vklad byl do katastru proveden, tedy jaká změna a ve prospěch koho byla v katastru zapsána. Zvýšení informovanosti by mělo vést k tomu, že i v případě, že katastrálnímu úřadu budou ke vkladu předloženy podvržené listiny, vyjde tato skutečnost najevo.
Naprostá většina technických ustanovení, týkajících se zejména fungování a vedení veřejného seznamu katastru nemovitostí, zůstala nezměněna, ovšem s výjimkou toho, že obsahují zcela novou terminologii.

Zákon nabude účinnosti dne 1.1.2014