čtvrtek 26. května 2016

Podvodné databáze průmyslových práv

V oblasti průmyslových práv se již řadu let setkáváme s problémem podvodů, které provádí nejrůznější české, ale i zahraniční společnosti. Stejně jako např. s podvodnými emaily od falešných exekutorů, dochází k těmto podvodům v určitých vlnách, přičemž podvodníci se tváří pokaždé o něco důvěryhodněji a pro běžnou veřejnost může být velmi obtížné podvod odhalit.

Podvody fungují v podstatě dvojím způsobem. V prvním případě mohou společnosti skutečně nabízet zápis do některé z databází Úřadu průmyslového vlastnictví či WIPO, případně obnovu takového zápisu. Háček je však v tom, že tyto společnosti pouze doručí do podatelny Vámi vyplněnou žádost a nijak se jí nezabývají, tedy neřeší případné vady podání ani jejich odstranění. Za tuto službu si navíc vyfakturují až desítky tisíc korun.

Druhým a častějším případem jsou společnosti, které se snaží tvářit jako oficiální rejstříky či databáze průmyslových práv. Své podání či internetové stránky často graficky připodobňují k těm od ÚPV, WIPO či EUIPO (OHIM). Případně podvodné společnosti skrze svůj název evokují, že jde o oficiální databáze pro Českou republiku, Slovensko či EU. Ve všech případech však společnosti buď neprovozují vůbec žádnou databázi, případně taková databáze nemá žádný význam pro ochranu práv průmyslového vlastnictví. Význam zápisu práva v takovém databáze je tedy absolutně nulový. Nicméně i za tento zápis si podvodníci fakturují desetitisícové částky.

Podvodné společnosti často sledují lhůty, ve kterých je možné obnovit zápisy v databázích průmyslových práv. S ohledem na konec takové lhůty pak načasují odeslání svých dopisů. Přihlašovatel očekává, že bude muset hradit určitou částku za obnovu svého zápisu a očekává to i ve stejném časovém období, kdy mu přijde podvodný dopis. Díky tomu může být přihlašovatel snadno uveden v omyl.

Podvodné společnosti k větší úspěšnosti své činnosti využívají též formy dopisu, když nezřídka rozesílají písemný či elektronický dopis tvářící se jako faktura s poměrně krátkou dobou splatnosti. Na uvedeném dopise je pouze titěrným šedým písmem uvedeno, že se jedná o nabídku a nikoliv o fakturu. Faktura v závislosti na typu „databáze“ zní na koruny české nebo na euro.

Nutno konstatovat, že peníze uhrazené takové podvodné společnosti již v podstatě nelze získat nazpět, neboť se jedná o společnosti se skrytou vlastnickou strukturou a se sídly v různých státech světa. V důsledku toho jsou omezeny i pravomoci Policie ČR či ČOI jak proti těmto subjektům zasáhnout. Některé ze známých podvodných společností můžete najít v seznamu vytvořeném ÚPV na http://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/varovani/varovani-rejstriky.html. Vzhledem k tomu, že se podvodné společnosti snaží využít omylu běžné veřejnosti, kontaktují zpravidla přímo přihlašovatele či vlastníky práv a nikoliv jejich zástupce. Takový postup je však chybný, neboť pokud jste v oblasti přihlašování průmyslových práv řádně zastoupeni, veškerou komunikaci by měl obstarávat právě Váš zástupce.

Naše advokátní kancelář již více než 10 let zajišťuje ochranu průmyslových práv pro své klienty, samozřejmě včetně veškeré komunikace s příslušnými úřady. V rámci našich služeb též průběžně sledujeme, zda nedochází k zásahům do chráněných práv našich klientů a případně podnikáme další kroky. Vždy důkladně sledujeme i lhůty pro možnost obnovy zápisu v databázích a včas na tuto možnost klienta upozorníme a dle přání klienta obnovu i obstaráme.

Pokud se s uváděnými praktikami setkáte, nebo máte pochybnosti o pravosti dopisu či faktury, kterým Vám přišel od některého z orgánů zabývajících se ochranou průmyslových práv, neváhejte využít našich právních služeb. Investice do průmyslově právní ochrany je často nákladným krokem, dovolte nám tedy dohlédnout na to, aby tato investice byla vynaložená řádně a přinášela Vámi požadované výsledky.