pondělí 12. prosince 2016

Trestní odpovědnost právnických osob

Aktuálním tématem, o kterém jistě slyšeli mnozí z Vás, je novela zákona číslo 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob, která se stala účinnou 1. prosince tohoto roku. Ačkoliv jde svým rozsahem o novelu dosti krátkou, její význam může být dalekosáhlý. Dovolte nám tak blíže popsat uskutečněné změny.

Koncepce výčtu trestných činů

Původní úprava vycházela z tzv. pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba stíhána. Nejednalo se zdaleka o všechny trestné činy a za chybu se považovalo především opomenutí tzv. úpadkových trestných činů a dalších z oblasti hospodářské kriminality. Novela koncepci obrátila, když nyní se jedná o negativní výčet zhruba dvacítky trestných činů, jichž se právnická osoba dopustit nemůže. Jedná se např. o trestné činy zabití, dvojího občanství nebo vzpoury vězňů, naopak za všechny ostatní nevyjmenované trestné činy již právnická osoba může odpovídat.

Změna ve výčtu osob, jejichž jednání je přičítáno

Trestní odpovědnost právnických osob je založena na přičitatelnosti jednání fyzických osob právnické osobě. Zákon takto rozlišoval a nadále rozlišuje několik skupin osob. První skupinou osob jsou statutární orgány, členové statutárního orgánu, a jiné osoby ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. Právě doplněk ohledně vedoucího postavení novela přinesla a zúžila tak rozsah odpovědnosti právnických osob, neboť dříve odpovídaly za jednání jakékoliv osoby oprávněné za ni jednat.

Stejně tak druhá skupina je nově vztažena pouze k osobám ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, které zároveň vykonávají řídící či kontrolní činnost v této právnické osobě. Opět se tak jedná o minimálně kosmetické zúžení rozsahu odpovědnosti, když dříve právnická osoba odpovídala za kohokoliv, kdo vykonával řídící či kontrolní činnost. Je však otázkou, nakolik se změna projeví v praxi, když lze předpokládat, že ve většině případů kontrolní a řídící funkci vykonávají právě osoby ve vedoucím postavení.

Liberace právnických osob

Naprosto klíčovým a nejčastěji diskutovaným ustanovením novela je tzv. liberační ustanovení zařazené do § 8 jako odstavec pátý. Toto ustanovení umožňuje právnické osobě zprostit se odpovědnosti za trestný čin, a to za předpokladu, že tato prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila. Je předmětem rozsáhlých diskusí, co lze po právnických osobách požadovat. Obecně lze říci, že ustanovení je nutno vykládat individuálně ve vztahu k té které právnické osobě, a že velký rozdíl bude rozsah opatření u právnické osoby se třemi zaměstnanci a naopak u nadnárodní korporace se stovkami zaměstnanců. Bližší informace najdete na stránkách naší Právní poradny.

Další změny

Jednou z dalších změn je rozšíření případů, u nichž se neuplatní účinná lítost, a které se nepromlčují. Zejména v oblasti vyloučení účinné lítosti se jedná o trestné činy, které mohou být u právnických osob často reflektované, jako např. pletichy v insolvenčním řízení, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže či pletichy při zadání veřejné zakázky.

Nakonec došlo i ke změně v koncepci trestných činů, které jsou právnické osobě přičítány. Nově jsou přičítány pouze trestné činy spáchané v zájmu či v rámci činnosti této právnické osoby a naopak odpadly trestné činy spáchané jménem právnické osoby. Reálný dopad této změny však zřejmě nebude příliš markantní.

Závěr

Ačkoliv se zpravidla společníci a jednatelé právnických osob domnívají, že se jich trestní odpovědnost netýká, a že se jedná o záležitost především velkých korporací, opak je pravdou. V praxi jsou nejčastěji stíhány malé jednočlenné společnosti, proto doporučujeme nepodcenit tuto problematiku a změny sledovat a reagovat na ně.

Ať již budete mít zájem o účinnou prevenci a o vytvoření compliance programu na míru, nebo budete ve fázi, kdy byla právnická osoba obviněna z trestného činu, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, rádi Vám s touto problematikou pomůžeme.

neděle 11. prosince 2016

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží z e-shopu

Období vánočních svátků je spojeno s každoroční snahou potěšit své blízké tím správným darem, bohužel ne vždy se tato snaha setká s úspěchem. Často se stává, že dar je nevhodný, nebo se sejde stejných darů více. V dnešní době je navíc čím dál častější, že dárky vybíráme a kupujeme na internetu. Tímto bychom Vám rádi přiblížili jak postupovat v případě, že se rozhodnete dárek vrátit.

Odstoupení bez udání důvodu při koupi přes internet

Předně je nutno konstatovat, že jedná-li se o koupi zboží přes internet, jde o tzv. distančně uzavřenou smlouvu. Takovouto distanční smlouvou je však nejen nákup v běžném e-shopu, jakých již dnes existují stovky, ne-li tisíce, ale může to být i domluva s prodejcem pomocí emailu a telefonu. Za předpokladu, že kupujícím je spotřebitel a nikoliv podnikatel, jedná se o tzv. spotřebitelské smlouvy, které blíže upravuje občanský zákoník.

Pokud dojde k tomu, že se rozhodnete vrátit zakoupené zboží, musí se rovněž vyřešit otázka uzavřené kupní smlouvy. Je již poměrně známou skutečností, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V závislosti na tom, zda prodejce plní své zákonem předepsané povinnosti, může být lhůta dokonce až 1 rok a 14 dnů. Přesto je lepší počítat s uvedenou kratší 14 denní lhůtou. V uvedené lhůtě má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodu. Doporučujeme provést toto odstoupení vždy písemně na doručovací adresu prodávajícího a kopii podání si ponechat. Někteří prodávající pak umožňují provedení odstoupení pomocí formuláře, v tom případě Vám nic nebrání jej využít.

Nutno podotknout, že k odstoupení od smlouvy se můžete rozhodnout ještě před převzetím zboží. Pokud jste kupní cenu neuhradili, zpravidla se celá věc vyřeší vzájemnou komunikací s prodávajícím. Pokud jste již kupní cenu či její část uhradili, máte samozřejmě právo na vrácení této částky.

Vrácení zboží a peněz, odpovědnost za snížení hodnoty zboží

Až následným krokem bude vrácení zboží, což má dle zákona proběhnout bez zbytečného odkladu po odstoupení, nejpozději však do 14 dnů. Spotřebitel může vrátit zboží do kamenné prodejny, provozovny či jiného místa uvedeného prodávajícím a může tak učinit osobně, nebo zboží zaslat přepravcem. Opět doporučujeme mít písemné potvrzení o předání zboží.

Prodejce má naopak samozřejmě povinnost vrátit Vám částku, kterou jste za zboží zaplatili. Uvedenou povinnost je prodávající povinen splnit opět do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla platba spotřebitelem učiněna.

Na co si spotřebitel musí dát pozor, je otázka snížení hodnoty zboží v důsledku nesprávného zacházení. Dojde-li tak k poškození zboží zaviněním spotřebitele, odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je možné uplatnit, avšak je nutné počítat s náhradou škody za uvedenou škodu.

Nemožnost odstoupit bez udání důvodu

Je nezbytné poukázat na to, že zákon vypočítává určité zboží a služby, na které se výše uvedený postup nevztahuje. Jedná se o finanční služby, zboží upravené na míru dle požadavků spotřebitele, zboží podléhající rychlé zkáze (typicky květiny), zboží v hygienickém obalu poté co z něho bylo vyňato (injekční stříkačky), software a CD/DVD poté co byl porušen originální obal, noviny, časopisy, a další.

Závěr

V některých případech mohou být důvody pro vrácení zboží jiné, a sice vady zboží, i v takovém případě jsou zde zákonné možnosti pro uplatnění odpovídajících práv, více v našem dřívějším článku, viz Odpovědnost za vady při koupi zboží v obchodě.

Příspěvek se zabývá zákonnou úpravou a právy, které náleží všem spotřebitelům. V období vánoc pak podnikatelé nabízí nejrůznější akce a možnosti vrácení zboží bez udání důvodů v různých i několika měsíčních lhůtách. Uvedené nabídky jsou však dobrovolné a záleží na podmínkách, za kterých jsou poskytovány, ze zákona na ně nárok není, proto buďte obezřetní.

V oblasti spotřebitelských smluv má naše advokátní kancelář rozsáhlé zkušenosti a v případě, že se setkáte s jakoukoliv komplikací, neváhejte využít advokátních služeb a obraťte se na nás.