pondělí 12. prosince 2016

Trestní odpovědnost právnických osob

Aktuálním tématem, o kterém jistě slyšeli mnozí z Vás, je novela zákona číslo 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob, která se stala účinnou 1. prosince tohoto roku. Ačkoliv jde svým rozsahem o novelu dosti krátkou, její význam může být dalekosáhlý. Dovolte nám tak blíže popsat uskutečněné změny.

Koncepce výčtu trestných činů

Původní úprava vycházela z tzv. pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba stíhána. Nejednalo se zdaleka o všechny trestné činy a za chybu se považovalo především opomenutí tzv. úpadkových trestných činů a dalších z oblasti hospodářské kriminality. Novela koncepci obrátila, když nyní se jedná o negativní výčet zhruba dvacítky trestných činů, jichž se právnická osoba dopustit nemůže. Jedná se např. o trestné činy zabití, dvojího občanství nebo vzpoury vězňů, naopak za všechny ostatní nevyjmenované trestné činy již právnická osoba může odpovídat.

Změna ve výčtu osob, jejichž jednání je přičítáno

Trestní odpovědnost právnických osob je založena na přičitatelnosti jednání fyzických osob právnické osobě. Zákon takto rozlišoval a nadále rozlišuje několik skupin osob. První skupinou osob jsou statutární orgány, členové statutárního orgánu, a jiné osoby ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. Právě doplněk ohledně vedoucího postavení novela přinesla a zúžila tak rozsah odpovědnosti právnických osob, neboť dříve odpovídaly za jednání jakékoliv osoby oprávněné za ni jednat.

Stejně tak druhá skupina je nově vztažena pouze k osobám ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, které zároveň vykonávají řídící či kontrolní činnost v této právnické osobě. Opět se tak jedná o minimálně kosmetické zúžení rozsahu odpovědnosti, když dříve právnická osoba odpovídala za kohokoliv, kdo vykonával řídící či kontrolní činnost. Je však otázkou, nakolik se změna projeví v praxi, když lze předpokládat, že ve většině případů kontrolní a řídící funkci vykonávají právě osoby ve vedoucím postavení.

Liberace právnických osob

Naprosto klíčovým a nejčastěji diskutovaným ustanovením novela je tzv. liberační ustanovení zařazené do § 8 jako odstavec pátý. Toto ustanovení umožňuje právnické osobě zprostit se odpovědnosti za trestný čin, a to za předpokladu, že tato prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila. Je předmětem rozsáhlých diskusí, co lze po právnických osobách požadovat. Obecně lze říci, že ustanovení je nutno vykládat individuálně ve vztahu k té které právnické osobě, a že velký rozdíl bude rozsah opatření u právnické osoby se třemi zaměstnanci a naopak u nadnárodní korporace se stovkami zaměstnanců. Bližší informace najdete na stránkách naší Právní poradny.

Další změny

Jednou z dalších změn je rozšíření případů, u nichž se neuplatní účinná lítost, a které se nepromlčují. Zejména v oblasti vyloučení účinné lítosti se jedná o trestné činy, které mohou být u právnických osob často reflektované, jako např. pletichy v insolvenčním řízení, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže či pletichy při zadání veřejné zakázky.

Nakonec došlo i ke změně v koncepci trestných činů, které jsou právnické osobě přičítány. Nově jsou přičítány pouze trestné činy spáchané v zájmu či v rámci činnosti této právnické osoby a naopak odpadly trestné činy spáchané jménem právnické osoby. Reálný dopad této změny však zřejmě nebude příliš markantní.

Závěr

Ačkoliv se zpravidla společníci a jednatelé právnických osob domnívají, že se jich trestní odpovědnost netýká, a že se jedná o záležitost především velkých korporací, opak je pravdou. V praxi jsou nejčastěji stíhány malé jednočlenné společnosti, proto doporučujeme nepodcenit tuto problematiku a změny sledovat a reagovat na ně.

Ať již budete mít zájem o účinnou prevenci a o vytvoření compliance programu na míru, nebo budete ve fázi, kdy byla právnická osoba obviněna z trestného činu, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, rádi Vám s touto problematikou pomůžeme.

Žádné komentáře:

Okomentovat