úterý 30. května 2017

Novela autorského zákona

Aktuálně vstoupila v účinnost novela autorského zákona, tedy klíčového předpisu autorského práva v ČR. Co tato novela přináší?

Kolektivní správa

Uvedená novela je poměrně rozsáhlá, nicméně její podstatná část se vztahuje ke kolektivní správě autorských děl. Nová úprava má za cíl především zpřehlednit a zkonkretizovat kolektivní správu v ČR, a to zejména upřesněním práv a povinností kolektivních správců, včetně procesů jejich registrace či naopak rušení.

Ve vztahu ke konečným uživatelům je pak zřejmě nejvýznamnější otázka odměn, resp. jejich sjednávání. Kolektivní správci již dříve veřejně deklarovali, že připravují razantní zvýšení odměn v souvislosti s rozmnožením díla pro osobní potřebu a s půjčováním děl. Tato eventuální možnost novelou padla, neboť ta počítá pouze s tím, že se poplatky budou primárně zvyšovat jen o inflaci. V případě, že by mělo dojít k většímu zvýšení, bude třeba souhlasu Ministerstva kultury, a pokud by zvýšení mělo přesáhnout trojnásobek inflace, bude třeba souhlasu ÚOHS.

Další změny

Určitého rozšíření doznala úprava zákonných licencí, když byla vyslyšena dlouhodobá poptávka po licenci k parodii a karikatuře. Tato úprava dlouho chyběla, ačkoliv v praxi nepřinášela příliš potíží. Úprava licence je velmi strohá, když se stanoví, že do práv nezasahuje ten, kdo dílo užije pro účely parodie nebo karikatury.

Určitého rozšíření doznala též licence k dílům architektonickým pro účely udržovacích prací nebo změn dokončené stavby. Nově je možné takto užít architektonické dílo vyjádřením nejen stavbou, ale výkresem či plánem.

Novela též reaguje na koncepci škody a nemajetkové újmy rozlišované novým občanským zákoníkem a rozšiřuje oprávnění nabyvatelů výhradních licencí o možnost domáhat se též přiměřeného zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy za zásah do majetkových práv autora.

Novela se nakonec dotkla též zaměstnaneckých děl, resp. postupování práv k takovým dílům třetím osobám. Zákon nově zakládá fikci, že pokud zaměstnanec jednou udělí svolení s postoupením práv třetí osobě, jedná se o svolení neodvolatelné a vztahuje se i na jakékoliv další postoupení. Úprava by tak měla odstranit potenciální spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, nicméně je-li to možné, doporučuji tyto záležitosti vždy řešit licenční smlouvou.

Závěr

Novelou přijaté změny budou mít v praxi zřejmě jen okrajový dopad, nicméně autorské právo čekají dle všeho turbulentní roky spojené se sjednocováním práva v rámci EU a také s reakcí na technologický pokrok, který na autorská práva výrazně dopadá. Této problematice se budeme proto i nadále intenzivně věnovat a přinášet Vám aktuální informace prostřednictvím tohoto blogu.

Žádné komentáře:

Okomentovat